Regulamin Promocji w Good Time Day Spa

 

Postanowienia wstępne:

 1. Organizatorem Promocji jest Katarzyna Głydziak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Głydziak SALON DaySpa z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 52, 60-311 Poznań, NIP: 7712769373,

 2. Promocja dotyczy wszelkich usług znajdujących się w ofercie Organizatora.

Warunki Promocji:

 

 1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 2. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora rabatu od ceny regularnej usług objętych promocją. Szczegółowy wykaz rabatów znajduje się w recepcji Good Time Day SPA dostępnej w salonie Organizatora przy ul. Grunwaldzkiej 52, 60-311 Poznań, lub za pośrednictwem strony internetowej www.goodtimedayspa.eu.

 3. Obniżona cena usługi dotyczy tylko jednej wybranej usługi.

 4. Promocje i rabaty udzielane przez Organizatora w ramach innych akcji promocyjnych nie łączą się.

 5. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwoływania promocji lub zmian ich warunków bez podawania przyczyn w dowolnym momencie ich trwania.

 7. Odwołanie lub zmiany nie dotyczą wykupionych promocji (np. karnetów, bonów podarunkowych) w okresie ich ważności.

 8. Zabiegi / Karnety promocyjne mogą być wykorzystane na zakup usług kosmetycznych sprzedawanych w Salonie Good Time Day SPA Poznań.

 9. Promocje nie dotyczą usług kosmetycznych opłacanych bonami podarunkowymi.

 10. Wykupiona promocja może być wykorzystana jedynie w terminie jej ważności. Za niewykorzystane promocje, w tym karnety promocyjne, zniżki wynikające z promocji nie przysługuje jakikolwiek zwrot gotówki ani jakiekolwiek utracone korzyści.

 11. Usługi kosmetyczne finalizowane są w cenie promocyjnej.

 12. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami.

 13. W związku z udziałem w Promocji dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Administratorem danych osobowych Organizator.

 14. Organizator podejmuje wszelkie niezbędne działania wymagane przez przepisy RODO jak i przez przepisy krajowe w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności stosuje środki bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 i następnych RODO. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Regulaminie korzystania z usług oraz Polityce Prywatności.

 15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad Regulaminu świadczenia usług opublikowanego na stronie https://goodtimedayspa.eu/regulamin-korzystania-z-uslug/ i dostępnego w salonie u Organizatora.Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres: recepcja@goodtimedayspa.eu lub korespondencyjnie na adres Organizatora podany powyżej.

 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, zaś Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo lub na piśmie listem poleconym.

 3. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Promocją Organizator i Uczestnik będą starali się rozwiązywać polubownie.

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w Salonie Organizatora oraz na stronie internetowej www.goodtimedayspa.eu/regulamin-promocji/.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny jak również zakończenia Promocji przed sugerowaną datą jej zakończenia poprzez zamieszczenie pisemnej informacji w salonie lub na stronie internetowej, bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników Promocji

 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po ich opublikowaniu.

 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług opublikowanego na stronie https://goodtimedayspa.eu/regulamin-korzystania-z-uslug/ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

WYRÓŻNIENIA

NAGRODY

Siedziba:
Good Time Instytut & Medical Spa
ul. Grunwaldzka 52, 60-311 Poznań

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 9:00-21:00
Sobota: 9:00-17:00

Dane kontaktowe:
recepcja@goodtimedayspa.eu
+48 607 785 785
+48 667 708 708

GOOD TIME DAY SPA © 2020 All rights reserved    Polityka Prywatności    Regulaminy

PROJEKT I REALIZACJA: CreationBox