REGULAMIN KONKURSU ZACHWYCAMY EFEKTAMI

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie pod nazwą „Zachwycamy efektami” oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 2. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Zachwycamy efektami” (dalej „Konkurs”) jest Katarzyna Głydziak SALON DaySpa, ul. Grunwaldzka 52 60-311 Poznań, NIP: 771-276-93-73 (dalej: „Organizator”).
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Katarzyna Głydziak SALON DaySpa, ul. Grunwaldzka 52 60-311 Poznań, NIP: 771-276-93-73 (dalej „Fundator”)
 4. Wszelka korespondencja związana z Konkursem winna być kierowana na adres: Katarzyna Głydziak SALON DaySpa, ul. Grunwaldzka 52 60-311 Poznań, z dopiskiem „Konkurs Zachwycamy efektami.” na kopercie lub na e-mail: recepcja@goodtimedayspa.eu
 5. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem serwisów Facebook i Instagram. Konkurs ma charakter publiczny i przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
 6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu.
 7. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 19.07.2021 do 31.07.2021 r. przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 15.08.2021 r.
 8. Fundator Konkursu zobowiązuje się ufundować nagrody określone szczegółowo w Regulaminie.
 9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani przeprowadzany przez serwisy Facebook oraz Instagram. Żaden z nich nie ponosi odpowiedzialności za organizację i prowadzenie Konkursu.
 10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.).
 11. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 12. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu.

§ 2 Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnicy”) mogą być pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne, mające miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a ponadto spełniające łącznie warunki uczestnictwa w Konkursie, opisane w § 3 Regulaminu.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Fundatora, byli pracownicy i zleceniobiorcy Organizatora oraz Fundatora, którzy w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rozpoczęcia Konkursu byli zatrudnieni lub współpracowali z Organizatorem lub Fundatorem, oraz członkowie organów Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie Komisji Konkursowej, oraz członkowie najbliższych rodzin wszystkich ww. osób. Przez najbliższą rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie zgodnie z § 4 ust. 2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Facebook lub Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.

§ 3 Cel i przedmiot Konkursu

 1. Celem i przedmiotem Konkursu jest kreatywna odpowiedź na pytanie – „Dlaczego to Ty powinnaś przejść metamorfozę z Good Time Day Spa?” i umieszczenie jej w komentarzu
  pod postem konkursowym (dalej nazywane „Zadanie Konkursowe”). Praca oceniana będzie pod kątem zgodności z tematem, pomysłowości i oryginalności.
 2. Zabrania się przesyłania odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, w których pojawią się:
  1. treści wulgarne, obraźliwe, pornograficzne;
  2. treści bezprawne, propagujące lub umożliwiające naruszanie prawa, Regulaminu lub norm społecznych;
  3. treści mające na celu agitację polityczną, religijną lub światopoglądową;
  4. treści szerzące dyskryminację, przemoc lub nienawiść na tle narodowościowym, światopoglądowym, religijnym, społecznym, rasowym, ze względu na płeć, orientację seksualną itp.;
  5. treści o charakterze marketingowym, reklamowym bądź stanowiące oferty handlowe;
  6. informacje dyskredytujące Fundatora lub innych przedsiębiorców i/lub towarów/usług.

§ 4 Zasady Konkursu

 1. Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w terminie od 19.07.2021 r. do 31.07.2021 r. W tym czasie przyjmowane będą Zgłoszenia konkursowe. Wybór laureatów i publikacja tej informacji odbędzie się do dnia 15.08.2021 r.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
  1. zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie internetowej www.goodtimedayspa.eu. Przesłać zgłoszenie do Konkursu, w sposób, o którym mowa pod lit. b), co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji postanowień Regulaminu,
  2. umieścić komentarz pod postem konkursowym na Facebooku lub Instagramie z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego to Ty powinnaś przejść metamorfozę z Good Time Day Spa?” oraz oznaczenie w tym komentarzu trzech wybranych osób,
  3. przesłać zdjęcia (od przodu, od tyłu i od boku) dobrze obrazujące sylwetkę na adres mailowy: p.slawkowska@goodtimedayspa.eu w temacie wpisując „Konkurs Zachwycamy Efektami”,
   (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”).
 3. Jeden Uczestnik może tylko raz wziąć udział w konkursie.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego Zgłoszenia Konkursowego w czasie trwania Konkursu, może tego dokonać samodzielnie poprzez opcję „usuń”, dostępną w
  ramach mechaniki serwisu społecznościowego Instagram/Facebook.
 5. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik zapewnia, że:
  1. zgłoszenie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. przysługują mu wszelkie (majątkowe i osobiste) prawa autorskie do zamieszczonego zgłoszenia;
  3. wyraża zgodę na publikację zdjęć ze swojej metamorfozy na profilach społecznościowych prowadzonych dla Good Time Day Spa;
  4. nie ma przeciwskazań do wykonania zabiegu takich jak: rany, otarcia, skaleczenia i pęknięcia na powierzchni skóry, przerwanie ciągłości skóry w miejscu planowania wykonywania zabiegu, stany zapalne i alergiczne, stany przedrakowe i rak skóry, choroby zakaźne – bakteryjne, wirusowe, grzybicze, pasożytnicze, alergia na którykolwiek ze składników stosowanego kosmetyku, stany gorączkowe, ponadto Uczestnik nie jest w ciąży, nie karmi piersią, nie posiada rozrusznika serca, chorób z autoagresji, cukrzycy, łuszczycy w stanie ostrym, licznicych znamion parwnikowych, zmian skórnych niewiadomego pochodzenia występujących w polu zabiegowym, świeżych blizn, skłonności do keloidów, nie przejmuje leków sterydowych ani retinoidów, ani nie ma aktywnej opryszczki.
 6. Naruszenie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie serwisu społecznościowego Instagram, Regulaminie serwisu społecznościowego Facebook, naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź postępowanie nierzetelne,
  nieetyczne i w jakikolwiek sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie oraz usunięciem z Konkursu Zgłoszenia Konkursowego. Za takie zachowanie można uznać w szczególności sytuację, gdy Zgłoszenie Konkursowe zawiera treści mogące być odebrane jako obraźliwe, zawierające wulgaryzmy, propagujące alkohol lub inne środki odurzające, obrażające osoby publiczne, obrażające inne narodowości, religie, rasy ludzkie, orientację seksualną lub zachęcające do nienawiści, zawierające informacje naruszające dobra innych osób, obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby lub przyczyniające się do łamania praw autorskich oraz takie, które naruszają dobry wizerunek Fundatora.
 7. W Konkursie mogą brać udział jedynie Zgłoszenia Konkursowe zamieszczone w czasie trwania Konkursu. Dla uniknięcia wątpliwości w Konkursie nie będą brać udziału Zgłoszenia Konkursowe zgłoszone przez Uczestników przed rozpoczęciem Konkursu jak i po jego zakończeniu. 
 8. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając wiadomości na Facebooku i Instagramie @goodtimedayspa.
 9. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom za pomocą środków
  komunikacji elektronicznej oraz przez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym
  Instagram informacje związane z przebiegiem Konkursu.

§ 5 Sposób wyłonienia zwycięzców

 1. Opublikowane przez Uczestnika Zgłoszenie Konkursowe, będzie rozpatrywane wg następujących kryteriów: kreatywność, adekwatność, atrakcyjność w opinii i uznaniu Komisji Konkursowej.
 2. Każde pojedyncze Zgłoszenie Konkursowe spełniające kryteria konkursowe bierze udział w rywalizacji o nagrodę.
 3. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, o czym powinien poinformować wysyłając zgłoszenie o rezygnacji w prywatnej wiadomości do @goodtimedayspa na profilu społecznościowym Instagram/Facebook.

§ 6 Zasady przyznawania nagród

 1. W celu zapewnienia prawidłowości organizacji Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, której zadaniem będzie selekcja Zgłoszeń Konkursowych pod kątem kryteriów zawartych w § 3 oraz § 4 Regulaminu.
 2. O przyznaniu nagród, o których mowa w pkt 5 pkt będzie decydowała Komisja Konkursowa (dalej łącznie „Komisja Konkursowa”) biorąc pod uwagę kryteria oceny wskazane w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 3. Sposób funkcjonowania Komisji Konkursowej określać będzie regulamin wewnętrzny ustanowiony przez Organizatora.
 4. W Konkursie do wygrania jest jedna nagroda.
 5. Nagrodą w Konkursie (dalej „Nagroda”) jest seria 6 zabiegów Schwarzy w Good Time Day Spa.
 6. Komisja Konkursowa do dnia 15.08.2021 r. oceni wszystkie Zgłoszenia konkursowe i wyłoni laureata Nagrody.

§ 7 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 1. Organizator powiadomi Laureata Nagrody o wygranej, w dniu ogłoszenia zwycięzców, tj. do dnia 15.08.2021 r. za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram i Facebook – przesyłając wiadomość prywatną na profilu Uczestnika na Instagramie lub Facebooku.
 2. Organizator opublikuje relację na Instagramie @goodtimedayspa, w której znajdzie się zwycięska odpowiedź. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie Konkursowe wyraża zgodę na jego publikację. W odpowiedzi na informację o przyznaniu Nagrody, o której mowa w ust. 1, Laureat zobowiązany jest do przekazania formularza z następującymi danymi: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Nieprzekazanie danych w terminie do 20.08.2021, o których mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i odbioru Nagrody. Prawo do Nagrody wygasa, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Fundatora.
 3. Nagroda przyznawana będzie osobiście w siedzibie Good Time Day Spa w Poznaniu. Nagroda zostanie wydana po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości Laureata.
 4. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech Nagród, takich, jak np. rodzaj nagrody. Wszystkie treści zawarte w materiałach dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.
 5. Laureat Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody.
 6. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną nagrodę rzeczową albo środki pieniężne oraz prawo do przekazania Nagrody osobom trzecim. Nagrody przepadają Laureatom w przypadku:
  1. odmowy podania danych osobowych,
  2. negatywnej weryfikacji tożsamości Laureata;
  3. odmowy przyjęcia danej Nagrody przez Laureata lub odmowy podpisania oświadczenia o odebraniu Nagrody.
 7. W przypadku, gdy nastąpi przepadek Nagrody ze względu na okoliczności wskazane w ust. 7, Organizator wyłoni kolejnego Laureata zgodnie z kryteriami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej w wypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, takich jak w szczególności trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji, np. awaria serwisu Instagram, awaria sieci.
 9. Organizator zastrzega możliwość niewyłonienia Laureata w przypadku braku Zgłoszeń Konkursowych spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
 10. Niewydana Nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

§ 8 Prawa autorskie

 1. Każdy z Laureatów udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonych odpowiedzi Konkursowych stanowiących Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Utwór”), w ramach której Organizator posiada prawo do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie wykorzystywania i rozpowszechnia Utworu oraz jego
  opracowań, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części,
   jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne
   korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  3. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. d) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
  5. prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub promocji, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
  6. używanie Utworu w całości lub we fragmentach, w dowolnym zakresie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Organizatora.
 2. Organizator posiada prawo do ingerowania w strukturę Utworu, dokonywania opracowań adaptacji, tłumaczeń i utworów zależnych.
 3. Strony zgodnie postanawiają, że w toku rozporządzania i korzystania z Utworu przez Organizatora, w zakresie określonym w niniejszym paragrafie, Utwór będzie udostępniany anonimowo. Organizator nie będzie oznaczał Utworu ani jakichkolwiek jego egzemplarzy nazwą twórcy lub współtwórców.
 4. Nagroda stanowi jednocześnie wynagrodzenie dla Laureata za udzielenie licencji do korzystania z Utworu przez Organizatora. Udzielenie Organizatorowi licencji następuje automatycznie z momentem wydania Nagrody.

§ 9 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Laureatów Nagród, a także Uczestników, którzy w związku z prowadzonym Konkursem dobrowolnie przekazali swoje dane osobowe jest Organizator.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie do Organizatora z dopiskiem „Reklamacje. Konkurs Zachwycamy Efektami” w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, lecz nie później niż do dnia 31.08.2021 r. (decyduje data doręczenia reklamacji do Organizatora).
 3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis, wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora. Ze względu na konieczność przekazania odpowiedzi na zgłoszoną reklamację, Uczestnik przesyłając reklamację winien wskazać dane kontaktowe na jakie Organizator lub Fundator ma przesłać ww. odpowiedź (adres korespondencyjny). Brak podania powyższych informacji będzie skutkował nierozpatrzeniem reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą pisemną na adres wskazany w treści reklamacji zgodnie z ust. 3. Wydanie przez Organizatora decyzji w przedmiocie reklamacji nie wyłącza dochodzenia przez Uczestnika innych uprawnień, przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.goodtimedayspa.eu, w siedzibie Fundatora oraz po przesłaniu prośby na adres korespondencyjny Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania Konkursu:
  1. w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu, nałożenia na Organizatora określonych obowiązków przez organy państwa;
  2. jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Laureatów Nagród.
 3. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz informację na portalach społecznościowych Good Time Day Spa i na Instagramie i Facebooku.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

WYRÓŻNIENIA

NAGRODY

Siedziba:
Good Time Instytut & Medical Spa
ul. Grunwaldzka 52, 60-311 Poznań

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 9:00-21:00
Sobota: 9:00-17:00

Dane kontaktowe:
recepcja@goodtimedayspa.eu
+48 607 785 785
+48 667 708 708

GOOD TIME DAY SPA © 2020 All rights reserved    Polityka Prywatności    Regulaminy

PROJEKT I REALIZACJA: CreationBox