Regulamin Promocji w Good Time Day Spa

Postanowienia wstępne:
a) Organizatorem Promocji jest GOOD TIME DAY SPA, ul. Grunwaldzka 52, 60-311 Poznań.
b) Promocja dotyczy wszelkich usług znajdujących się w ofercie Organizatora.

Warunki Promocji:

 1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 2. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora rabatu od ceny regularnej usług objętych promocją. Szczegółowy wykaz rabatów znajduje się w recepcji Good Time Day SPA dostępnej w salonie Organizatora lub za pośrednictwem strony internetowej www.goodtimedayspa.eu.
 3. Promocje i rabaty udzielane przez Organizatora w ramach innych akcji promocyjnych nie łączą się.
 4. Salon Good Time Day SPA zastrzega sobie prawo odwoływania promocji lub zmian ich warunków bez podawania przyczyn w dowolnym momencie ich trwania.
 5. Odwołanie lub zmiany nie dotyczą wykupionych promocji (np. karnetów, voucherów) w okresie ich ważności.
 6. Zabiegi / Karnety promocyjne mogą być wykorzystane na zakup usług kosmetycznych sprzedawanych w Salonie Good Time Day SPA Poznań.
 7. Promocje nie dotyczą usług kosmetycznych opłacanych kartami / voucherami podarunkowymi.
 8. Wykupiona promocja może być wykorzystana jedynie w terminie jej ważności. Za niewykorzystane promocje, w tym karnety promocyjne, zniżki wynikające z promocji nie przysługuje jakikolwiek zwrot gotówki ani jakiekolwiek stracone korzyści.
 9. Usługi kosmetyczne oznaczone jako „GRATIS” finalizowane są na 1 grosz.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres: recepcja@goodtimedayspa.eu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, zaś Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo lub na piśmie listem poleconym.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Promocją Organizator i Uczestnik będą rozwiązywać polubownie.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w Salonie Organizatora oraz na stronie internetowej www.goodtimedayspa.eu
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny jak również zakończenia Promocji przed sugerowaną datą jej zakończenia poprzez zamieszczenie pisemnej informacji w salonie lub na stronie internetowej.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po ich ujawnieniu.

UMÓW WIZYTĘ

+48 607 785 785
recepcja@goodtimedayspa.eu